KIỂM TRA QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 2

Sinh viên lưu ý: 
  • SV bắt đầu làm bài cho đến 24h00 ngày 19/02/2017.
  • Thời gian xem điểm: 00h00 ngày 20/02/2017. SV xem điểm tại email cá nhân.
  • Mỗi bạn chỉ được phép làm MỘT LẦN.


LỚP CHIỀU THỨ 4 (P105/B1)Hết thời gian làm bài
 LỚP SÁNG THỨ 5 (P105/C1)Hết thời gian làm bài
 LỚP CHIỀU THỨ 5 (P101/DB)Hết thời gian làm bài
 LỚP SÁNG THỨ 6 (P207/B1)Hết thời gian làm bài
 LỚP CHIỀU THỨ 6 (P102/KL)Hết thời gian làm bài