Lớp Quản trị Kinh doanh Marketing K36

STT

Mã SV

Họ lót SV

Tên SV

Ghi chú

1100999  Phan Văn  Huy    
4104739  Nguyễn Huỳnh Bảo  Anh    
4104746  Nguyễn Thị Trang  Đài    
4104770  Võ Thanh  Ngân    
4104777  Mai Thị Huỳnh  Như    
4104779  Nguyễn Tường  Phát    
4104787  Trần Minh  Tâm    
4104804  Nguyễn Thành  Tủy    
4104808  Bùi Văn  Vĩnh    
10  4104813  Lê Hoàng  Châu    
11  4104823  Trần Anh  Hào    
12  4104824  Thạch Hà Thục  Hiền    
13  4104844  Đào Vĩnh  Nguyên    
14  4104858  Trần Thành  Tài    
15  4104861  Nguyễn Ngọc Đang  Thanh    
16  4104865  Nguyễn Thị  Thoa    
17  4104866  Cao Thị Cẩm  Tiên    
18  4104867  Trần Thị Mỹ  Tiên    
19  4104876  Dương Thu  Tuyền    
20  4104879  Nguyễn Thị Tường  Vân    
21  4104888  Trần Quốc  Dũng    
22  4104889  Hà Văn  Dự    
23  4104905  Đỗ Minh  Khang    
24  4104912  Lê Minh Nhựt  Mai    
25  4104929  Lê Huỳnh Nhất  Sinh    
26  4104937  Nguyễn Văn  Thiện    
27  4104947  Phan Hoàng  Trung    
28  4104950  Huỳnh Diệu  Tường    
29  4104957  Trần Tuấn  Anh    
30  4104977  Ngô Hoàng  Khải    
31  4104990  Lý Minh  Nguyệt    
32  4104994  Mã Thị Quỳnh  Như    
33  4105003  Nguyễn Thị Thu  Sương    
Comments