QTKD Tổng hợp 2K33

 
THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP 2 K33
(2007 - 2011)

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ

LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP 2K 33

 

STT

MSSV

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Địa chỉ email

1

4074389

Hồ Nguyên Kim Hạnh

Lớp trưởng


2

4074378

Hồ Minh Điền

Lớp phó học tập


3

4074364

Ong Quốc Cường

Lớp phó phong trào


4

4074382

Lê Ngọc Em

Thủ quỹ