GIỚI THIỆU‎ > ‎

LỚP QTKD Tổng hợp K28

DANH SÁCH LỚP QTKD TỔNG HỢP K28
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Nữ Mã lớp Tên ngành Số QĐTN Ngày ký QĐTN
2001145 Thái Việt Cường 25/02/82 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 152/QDDHCT 27/08/2008
4023618 Nguyễn Thị Thu An 28/10/82 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023620 Lê Hồng Anh 23/12/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023621 Võ Việt Bắc 21/05/82 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 195/QDDHCT 16/09/2009
4023622 Nguyễn Thanh Bằng 01/01/1984 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023623 Phạm Minh Châu 13/03/85 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023624 Nguyễn Thị Minh Châu 09/09/1984 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023625 Nguyễn Thành Công 06/12/1983 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023626 Cao Thanh Đà 16/02/82 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 133/QDDHCT 21/03/2008
4023627 Lê Ngọc Đằng 10/04/1981 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 119/QDDHCT 17/10/2007
4023629 Nguyễn Thanh Dung 16/12/84 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023633 Lê Thị Thu Hà 26/04/83 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023634 Nguyễn Thúy Hải 20/09/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023637 Bùi Thị Hết 09/01/1983 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023639 Nguyễn Thanh Hùng 02/12/1985 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023640 Hà Thị Lan Hương 08/06/1984 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023641 Nguyễn Thị Thu Hương 02/12/1983 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023643 Võ Ngọc Huỳnh 18/04/83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023645 Mạc Sĩ Khoa 07/10/1984 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 157/QDDHCT 24/09/2008
4023656 Huỳnh Chí Nguyện 29/04/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023657 Trần Thị Thu Nguyệt 17/03/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023658 Nguyễn Minh Nguyệt 18/03/84 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023662 Lê Ngọc Oanh 08/12/1983 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023664 Dương Lê Hữu Phúc 31/08/83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 103/QDDHCT 31/07/2007
4023668 Đoàn Như Quyền 07/04/1982 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023669 Nguyễn Thị Ngọc Sang 25/01/84 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 152/QDDHCT 27/08/2008
4023675 Đinh Công Thành 23/10/83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023676 Nguyễn Thành Thi 28/03/81 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 91/QDDHCT 14/05/2007
4023680 Phạm Hữu Tiền 20/10/83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 89/QDDHCT 13/04/2007
4023681 Nguyễn Hoàng Tín / /83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023682 Nguyễn Văn Toàn 09/02/1984 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 133/QDDHCT 21/03/2008
4023686 Phạm Thị Tú Trinh 12/12/1983 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023687 Trần Văn Truyền / /82 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 152/QDDHCT 27/08/2008
4023690 Nguyễn Đình Tố Uyên 22/01/83 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 133/QDDHCT 21/03/2008
4023696 Lâm Minh Yến 22/05/83 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023697 Lê Triều An 19/10/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023701 Đặng Quốc Bửu 01/02/1983 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023702 Nguyễn Chí Công 28/06/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023704 Đặng Thị Đậm / /84 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 114/QDDHCT 19/09/2007
4023705 Nguyễn Hồng Điệp 12/02/1983 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 60/QDDHCT 16/10/2006
4023706 Nguyễu Hữu Đức 29/06/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 262/QDDHCT 15/09/2010
4023711 Trần Thị Gia Hạnh 21/11/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023714 Quách Huỳnh Hiếu 14/04/81 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023715 Trần Khải Hoàn 31/03/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 133/QDDHCT 21/03/2008
4023716 Trương Thanh Hoan 29/11/83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023718 Huỳnh Đức Hùng 26/12/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 59/QDDHCT 30/09/2006
4023720 Huỳnh Thanh Huyển 03/12/1983 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 96/QDDHCT 14/06/2007
4023722 Nguyễn Thị Rô Kim 03/02/1982 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023723 Phạm Ngọc Lê 24/04/82 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023724 Trương Thị Tuyết Linh 30/09/84 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023725 Võ Thị Lời 21/09/84 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023727 Phan Sao Nam 19/12/83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 119/QDDHCT 17/10/2007
4023728 Hồ Phú Ngà 09/04/1984 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023729 Nguyễn Việt Ngân 12/07/1982 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023730 Nguyễn Thị Như Ngọc 01/01/1984 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 89/QDDHCT 13/04/2007
4023735 Lê Thị Ngọc Ni 22/10/82 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023739 Nguyễn Thành Phúc 15/11/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023742 Nguyễn Thị Bé Quyên 22/05/82 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023743 Bùi Thị Thanh Quyên 05/01/1984 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 91/QDDHCT 14/05/2007
4023746 Bùi Thanh Sơn 19/06/83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 119/QDDHCT 17/10/2007
4023747 Trần Văn Sơn 20/10/84 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023750 Nguyễn Thanh Thái 12/12/1981 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023751 Võ Văn Thành / /83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023754 Trương Thanh Thuấn 26/06/80 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 198/QDDHCT 05/10/2009
4023755 Trần Mộng Thúy 04/04/1982 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 78/QDDHCT 26/02/2007
4023756 Nguyễn Thị An Thy 17/10/82 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 198/QDDHCT 05/10/2009
4023758 Hồ Khánh Toàn 09/10/1982 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023761 Trần Phạm Phương Trâm 25/02/83 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 78/QDDHCT 26/02/2007
4023762 Kim Thùy Trang 29/07/83 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 59/QDDHCT 30/09/2006
4023766 Lê Thị Út Trưng 21/09/81 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 195/QDDHCT 16/09/2009
4023770 Hồ Quốc Văn 10/11/1982 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 152/QDDHCT 27/08/2008
4023771 Nguyễn Hồng Vân 10/05/1982 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 37/QDDHCT 17/08/2006
4023772 Lê Hoàng Vĩnh 01/08/1982 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 59/QDDHCT 30/09/2006
4024973 Phạm Thị Bạch Huệ / /83 x KT0222A1 Quản trị kinh doanh 51/QDDHCT 14/09/2006
B040037 Nguyễn Quốc Khanh 23/04/79 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 114/QDDHCT 19/09/2007
B040040 Trần Quang Khôi 27/07/82 KT0222A1 Quản trị kinh doanh 78/QDDHCT 26/02/2007
 
Tổng cộng: 76 sinh viên
Comments