THÔNG BÁO CỦA GVHD

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Quy định của Giáo viên hướng dẫn <<XEM TẠI ĐÂY>> 

2. Quy định cách trình bày chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án <<XEM TẠI ĐÂY>>

3. Qui định về số liệu trong bài viết <<XEM TẠI ĐÂY>>