ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN QUẢN TRỊ HỌC, HK1 2016 - 2017

 LỚP CHIỀU THỨ 4 (P105/B1) ĐĂNG KÝ NHÓM 
 LỚP SÁNG THỨ 5 (P105/C1) ĐĂNG KÝ NHÓM 
 LỚP CHIỀU THỨ 5 (P101/DB) ĐĂNG KÝ NHÓM 
 LỚP SÁNG THỨ 6 (P207/B1) ĐĂNG KÝ NHÓM 
 LỚP CHIỀU THỨ 6 (P102/KL) ĐĂNG KÝ NHÓM