QUẢN TRỊ HỌC
Điểm quá trình (30%): 

    Điểm QT = (Điểm Báo cáo + Điểm KT cá nhân + Điểm Chuyên cần)/3
   
 Trong đó:
  • Điểm Báo cáo nhóm = Điểm báo cáo của nhóm * % Tham gia nhóm
  • Điểm KT cá nhân = (Điểm KT online lần 1 + Điểm KT online lần 2)/2
  • Điểm Chuyên cần, là:
- 10 nếu SV không vắng buổi nào;
- 9 nếu Tổng số buổi vắng là 1;
- 7 nếu Tổng số buổi vắng là 2;
nếu Tổng số buổi vắng là 3;
- CẤM THI nếu Tổng số buổi vắng nhiều hơn 3 buổi

Các em lưu ý:
  • Nội dung thi: từ Chương 1 đến chương 9 (Trừ chương 4)
  • Hình thức thi: trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu
  • Số báo danh (SBD) của mình là 6 số cuối của MSSV để điền vào PHIẾU TRẢ LỜI.
  • Sử dụng viết chì (2B) hoặc viết mực để TÔ ĐÁP ÁN. Nếu dùng viết mực thì phải chắc chắn đáp án vì không thể chỉnh khi chọn.

TT

  Nhóm

 Ngày thi

 Phòng

  Số báo danh

1

Sáng 3

19/11/2019

206/C1

XEM TẠI ĐÂY  

2

Chiều 3

19/11/2019

206/C1

 XEM TẠI ĐÂY 

3

Sáng 5

21/11/2019

207/C1

XEM TẠI ĐÂY  

4

Chiều 5

21/11/2019

207/C1

XEM TẠI ĐÂY  

5

Sáng 6

22/11/2019

HTR/DB

XEM TẠI ĐÂY  

6

Chiều 6

22/11/2019

207/C1

XEM TẠI ĐÂY