1. Nhóm chiều thứ 5, thi lúc 13g30, ngày 17/11/2016, P309/CN
2. Nhóm sáng thứ 6, thi lúc 9g00, ngày 18/11/2016, P301+304/DB
3. Nhóm chiều thứ 6, thi lúc 14g30, ngày 18/11/2016, P116+112/A3