Liên kết Website

Danh bạ web các Lớp - Giáo viên của Đại học Cần Thơ

 
K08 - Kinh tế | http://kte8dhct.blogspot.com

K19 - Kinh tế | http://vn.360plus.yahoo.com/k19ctu

K20 - Anh văn B | http://my.opera.com/AnhVanK20B

K23 - Tin học | http://www.it23.org

K26 - Nông học | http://www.nonghoc26.com

K28 - Công nghệ hóa | http://congnghehoa.topcities.com

K30 - Sư phạm toán | http://toan30.brinkster.net

K31 - Công nghệ thông tin 2 | http://tinhoc2k31.spaces.live.com
K31 - Luật | http://www.luatk31.blogspot.com
K31 - Sư phạm sinh kỹ thuật nông nghiệp | http://sinhktnn31.com
K31 - Tài chính - Ngân hàng | http://finance31.wordpress.com
K31 - Tài chính 2 | http://taichinhk31.tk ( http://tien.110mb.com )

K32 - Công nghệ thông tin 2 |
http://cntt2k32dhct.yousecond.com
K32 - Công nghệ thực phẩm | http://cntp32.forumotion.com
K32 - Kinh tế học | http://kinhtehoc.net
K32 - Ngoại thương 2 | http://ngoaithuong2k32.blogspot.com
K32 - Quản trị kinh doanh | http://quantri32.uni.cc
K32 - Sư phạm Toán | http://my.opera.com/sptoan32
K32 - Trồng trọt | http://my.opera.com/conthocon3232

K33 - Điện tử viễn thông 1 | http://sites.google.com/site/dtvt1k33/
K33 - Quản trị kinh doanh marketing 2 | http://marketing2k33.blogspot.com/
K33 - Quản trị kinh doanh tổng hợp 2 | http://my.opera.com/ba33
K33 - Quản trị kinh doanh Thương mại 1 |https://sites.google.com/site/quantrikinhdoanhthuongmai1k33
K33 - Sư phạm Giáo dục công dân | http://spgdcdk33.6x.to
K33 - Tài chính ngân hàng 1 | http://taichinhnganhang1.forumotion.net
K33 - Tài chính ngân hàng 3 | http://fb3.freehostia.com
K33 - Tin học 3 | http://tinhoc3k33.hostmienphi.com (http://tin3k33.plus.vn)

K34 - Cao đẳng tin học 2 |
http://di0856c2.forum.st
K34 - Chăn nuôi - Thú ý | http://cnty34.webs.com
K34 - Công nghệ thông tin | http://itk34.co.cc ( http://z10.invisionfree.com/ITK34)
K34 - Công nghệ thông tin A3 |
http://123sinhvien.com
K34 - Cơ điện tử | http://codientuk34.hnsv.com
K34 - Du lịch A2 | http://tourism2k34.tk ( http://thanhnien.easyvn.com/tourism2k34)
K34 - Kinh tế học 2 | http://kinhtehoc.tk/
K34 - Ngoại thương 1 |
http://ftforum.hnsv.com
K34 - Ngoại thương 2 | http://ngoaithuong234.co.cc
K34 - Quản trị kinh doanh (lớp đêm) | http://qtkdk34.forumup.vn
K34 - Quản trị kinh doanh 2 | http://blogquantri2.blogspot.com
K34 - Quản trị kinh doanh - Thương mại | http://quantri34.6te.net
K34 - Tài chính ngân hàng 4 | http://love.easyvn.com/tcnganhangk34

K35 - Công nghệ phần mềm 1 | http://vn.360plus.yahoo.com/phanmem1_k35
K35 - Công nghệ thông tin | http://itk35.com
K35 - Kế toán 1 | http://ketoank35.tk (link dự phòng: https://sites.google.com/site/lopketoantonghop1k35/)
K35 - Luật tư pháp 2 | http://www.tp2k35.tk
K35 - Ngoại thương 1 | http://ngoaithuong1k35.co.cc
K35 - Ngoại thương 2 | http://ngoaithuong35.tk
K35 - Quản trị kinh doanh thương mại |
http://qtkd-tm35.blogspot.com
K35 - Sư phạm hóa học | http://violet.vn/sphhk35

K36 - Du lịch | http://dulichk36.blogspot.com/
K36 - Hóa học | http://hoahock36.blogspot.com/
K36 - Kinh tế học | http://kth36.forumvi.com/
K36 - Kỹ thuật phần mềm | http://di1096.com/
K36 - Luật thương mại | http://luatthuongmaik36.blogspot.com/
K36 - Mạng máy tính truyền thông 2 | http://mangmaytinhctu.vnn.ms

Cao học

K14 - Cao học quản trị kinh doanh |
http://my.opera.com/mba14ctu
 
K15 - Cao học kinh tế nông nghiệp | http://mae15ctu.blogspot.com
K15 - Cao học quản trị kinh doanh | http://my.opera.com/mba15ctu
K15 - Hệ thống thông tin | http://ch15.vno.vn

K16 - Tài chính | http://vn.360plus.yahoo.com/taichinhsdhk16

K17 - Cao học kinh tế nông nghiệp | http://kinhtenongnghiep.com
K17 - Cao học quản trị kinh doanh | http://qtkd17.newworld.vn

Các trang web khác

Đoàn Viện NC & PT Công Nghệ Sinh Học |
http://cnsh-vn.org
Liên chi hội SV Cần Thơ | http://lchsvcantho.com
Sinh viên CNTT trường ĐHCT | http://itctu.com

Ngày 29/6/2010: Cập nhật thêm danh sách website của giảng viên theo thứ tự chữ cái đầu tiên của tên, không ghi chức danh

Khoa Kinh tế - QTKD

Đinh Công Thành | www.dcthanh.ctu.vn
 - https://sites.google.com/site/thanhseba
Nguyễn Ngọc Lam | http://nguyenngoclam.com
Nguyễn Quốc Nghi | http://my.opera.com/nghiseba
Lê Khương Ninh | http://sites.google.com/site/lekhuongninh
Võ Hồng Phượng | http://my.opera.com/vhphuong