QUẢN TRỊ HTTT

ĐIỂM QUÁ TRÌNH
LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH K19 - MKU

STT

MSSV

Họ

Tên

BÁO CÁO

KIỂM TRA

CHUYÊN CẦN

 QUÁ TRÌNH

1

1911045002

Trần Gịp Ngọc

Anh

9

6,5

9

                    8,5

2

1911045041

Huỳnh Ngọc Quế

Anh

9

7

9,5

                    9,0

3

1911045040

Lê Thị

Cúc

10

9,5

9,5

                 10,0

4

1911045020

Lê Nguyễn Minh

Duy

9

7,5

10

                    9,0

5

1911045039

Phan Minh

Duy

Vắng

Vắng

0

 Vắng

6

1911045004

Nguyễn Trường

Giang

10

8,5

10

                 10,0

7

1911045032

Nguyễn Thị Ngọc

10

Vắng

0

                    4,0

8

1911044046

Nguyễn Trúc

Hạ

10

8,5

9,5

                    9,5

9

1911045044

Nguyễn Ngọc

Hân

9,5

8,5

9

                    9,5

10

1911045050

Võ Thị Thúy

Hằng

10

10

9,5

                 10,0

11

1911045013

Bùi Mỹ

Hạnh

9

7

10

                    9,0

12

1911045011

Phạm Thị Ánh

Hồng

9,5

8,5

9,5

                 10,0

13

1911045026

Dương Thúy

Huỳnh

9,5

8,5

9,5

                    9,5

14

1911045005

Nguyễn Thành

Long

10

8,5

10

                 10,0

15

1911045042

Trần Thị Thùy

Mị

10

8

10

                    9,5

16

1911045016

Nguyễn Như Nguyệt

Minh

10

9

10

                 10,0

17

1911062048

Đinh Trọng

Nam

10

7,5

9,5

                    9,0

18

1911045033

Nguyễn Võ Kim

Ngân

10

8,5

10

                 10,0

19

1911045047

Trần Thị Bích

Ngọc

10

10

10

                 10,0

20

1911045037

Đỗ Thị

Nha

10

10

10

                 10,0

21

1911045036

Âu Khánh

Nhật

10

8

10

                    9,5

22

1911045009

Lê Quỳnh

Như

9,5

8,5

9,5

                 10,0

23

1911045023

Đinh Thị Ngọc

Như

10

10

10

                 10,0

24

1911045027

Văn Thị Hồng

Như

10

9,5

9,5

                 10,0

25

1911045021

Dương Thị Phi

Nhung

10

8

10

                    9,5

26

1911045034

Võ Minh

Nhựt

10

8,5

10

                 10,0

27

1911045030

Đặng Ngọc

Nữ

10

8,5

10

                 10,0

28

1911045031

Hứa Thị Lệ

Quyên

9,5

8

9,5

                    9,5

29

1911045018

Lê Minh

Sang

10

7,5

10

                 10,0

30

1911045008

Ngô Thành

Thái

10

8

10

                   10,0

31

1911045015

Nguyễn Mai

Thảo

10

10

10

                 10,0

32

1911045019

Võ Thành

Tính

10

7

9,5

                    9,0

33

1911045035

Đỗ Thị Ngọc

Trang

10

7,5

7

                    8,5

34

1911045007

Danh Kim

Trinh

10

10

10

                 10,0

35

1911045017

Nguyễn Thanh

Trúc

9,5

8,5

9,5

                 10,0

36

1911045012

Trần Quốc

Tuấn

10

6,5

9

                    8,5

37

1911045028

Nguyễn Hoàng Kim

Tuyến

10

10

10

                 10,0

38

1911045043

Đặng Cẩm

Vy

9

7

9,5

                    8,5

39

1911045049

Cao Thị Kim

Yến

10

8

10

                    9,5