thong-bao

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 21:00, 28 thg 7, 2011 bởi Dinh Cong Thanh

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             ____________________                                                                                    _____________________
               Số: ……../KT                                                                                                        Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2011


THÔNG BÁO
V/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp hệ chính quy
học kỳ 2, năm học 2010-2011


Thực hiện Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ chính quy, học kỳ 2, năm học 2010-2011, Khoa KT – QTKD thông báo đến giáo viên hướng dẫn, sinh viên làm luận văn tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2010-2011 về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

Thời gian: 24.05.2011 – 26.05.2011

Địa điểm: các Bộ môn và các phòng học (101/K1 – 104/K1)

2. Giáo viên hướng dẫn lập danh sách sinh viên được bảo vệ gửi cho Văn phòng Khoa (Kim Hà). Hạn: đến hết ngày 18.05.2011. (email: ntkha@ctu.edu.vn ).

3. Khoa công bố hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 20.05.2011.

4. Hội đồng nộp điểm cho Văn phòng Khoa: 27.05.2011.

5. Khoa công bố điểm LVTN: 31.05.2011

Đề nghị giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thống báo trên


                                                                                                                                                                           TRƯỞNG KHOANơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

Thông báo "Lịch bảo vệ Luận Văn Tốt Nghiệp hệ chính quy HK2 10-11"

đăng 20:58, 28 thg 7, 2011 bởi Dinh Cong Thanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             ____________________                                                                                    _____________________
               Số: ……../KT                                                                                      Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2011


THÔNG BÁO
V/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp hệ chính quy
học kỳ 2, năm học 2010-2011


Thực hiện Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ chính quy, học kỳ 2, năm học 2010-2011, Khoa KT – QTKD thông báo đến giáo viên hướng dẫn, sinh viên làm luận văn tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2010-2011 về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

Thời gian: 24.05.2011 – 26.05.2011

Địa điểm: các Bộ môn và các phòng học (101/K1 – 104/K1)

2. Giáo viên hướng dẫn lập danh sách sinh viên được bảo vệ gửi cho Văn phòng Khoa (Kim Hà). Hạn: đến hết ngày 18.05.2011. (email: ntkha@ctu.edu.vn ).

3. Khoa công bố hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 20.05.2011.

4. Hội đồng nộp điểm cho Văn phòng Khoa: 27.05.2011.

5. Khoa công bố điểm LVTN: 31.05.2011

Đề nghị giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thống báo trên


                                                                                                                                                                           TRƯỞNG KHOANơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

1-2 of 2