ĐIỂM THI QUẢN TRỊ HỌC

 
 

- Các em xem điểm bài thi của mình ở bên dưới.

- Điểm tổng cuối cùng thầy sẽ công bố vào ngày 03/7/2020 (Gồm điểm bài thi, điểm kiểm tra online và thầy cân nhắc quá trình học).

- Các em có phản hồi hồi điểm (nếu có) đến hết ngày 06/7/2020 qua:

  • Email: dcthanh@ctu.edu.vn 
  • Hoặc tai Bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế (Từ 08g00 - 10g00, ngày 06/7/2020)

Lưu ý: Các em muốn xem lại bài thì email cho thầy trước để thầy chuẩn bị bài.